اطلاعیه ساعات کاری و اداری دانشگاه

در اجرای تصویب نامه هیات محترم وزیران به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و بر اساس مصوبه هیات محترم رئیسه،ساعات کاری و اداری دانشگاه تا ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۳، از ساعت ۶ صبح لغایت ۱۳ خواهد بود.
با عنایت به تقویم آموزشی و تاریخ برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۲(۳۰ خرداد ماه لغایت سیزدهم تیر ماه)، صرفا” حضور و همکاری عوامل اجرایی دانشکده ها در برگزاری امتحانات حسب نیاز و تشخیص روسای محترم دانشکده ها تا ساعت ۱۴:۳۰ در طول برگزاری امتحانات مورد انتظار است.
مدیریت امور اداری و منابع انسانی