اصلاحيه مربوط به افزايش سقف وام بازنشستگان معرفي شده توسط خيرين بازنشسته

مصوبه مورخ ۹۷/۵/۲۹ هيأت مديره كانون:

خيرين بازنشسته اي كه مايل به مسدود نمودن سپرده ي خود در صندوق قرض الحسنه ي كانون باشند مي توانند با معرفي بازنشستگاني كه به وام بيش از سقف چهار ميليون تومان نياز دارند؛ پرداخت وام تا دو برابر سپرده ي مسدود شده ي خود photo_2018-08-25_21-08-35، تا سقف حد اكثر شش ميليون تومان،

به آنان را پيشنهاد نمايند.