«ویبنار معرفی سامانه نظام ایده ها و نیاز ها ( نان) »

📣 معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:
🔴 انجمن علمی کامپیوتر با همکاری دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می کند :

«ویبنار معرفی سامانه نظام ایده ها و نیاز ها ( نان) »
با حضور : دکتر عیسی نیک عهد

🔘 کارکرد سامانه نان
🔘نقش سامانه نان در اشتغال زایی
🔘سامانه نان و رفع نیاز های جامعه
🔘تکیمل زنجیره پژوهش ، فناوری و نوآوری با سامانه نان
🔘رتبه بندی هیت علمی دانشگاه ها و سامانه نان

⏰ زمان: دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۰۰