هشتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

به همت انجمن علمی دانشجویی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می گردد : 

 هشتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

 زمان : روزهای دوم و سوم خرداد ماه ۱۴۰۳

مکان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،دانشکده معماری و شهرسازی