نمایشگاه روز معلم «آثار نفرات برگزیده مسابقه روز معلم و یلدا» _نقاشی _خوشنویسی _پوستر

معاونت فرهنگی واجتماعی خبر داد ؛

کانون هنرهای تجسمی برگزار میکند:

نمایشگاه روز معلم «آثار نفرات برگزیده مسابقه روز معلم و یلدا» _نقاشی _خوشنویسی _پوستر

مکان: واقع در طبقه منفی یک ساختمان اداری از ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۶