نخستین همایش بین المللی و دومین همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید

 تربیت یکی از اصیل ترین نیاز جوامع بشری است و امید و هویت دو رکن مهم تربیت به شمار می روند. تربیت نه در خلأ که در شبکه ای از روابط، متغیرات، اصول، مبانی، روش ها، زمینه ها، راهکارها، و انگاره ها شکل می گیرد و در راستای ارتقای کارآیی و اثربخشی نظام تربیت چاره نداریم جز آنکه در فضایی تأملی و پژوهشی و با نظر به هویت شبکه ای تربیت، به  توصیف وضعیت موجود و شناسایی چالش ها، تهدیدها، و فرصت ها و فهم نیازها و انتظارات برآییم و از آنجاکه تربیت صرفاً مسأله ای فردی نیست و سازمان ها و اجتماعات بشری نیز در شکل گیری تربیت نقش بسزایی دارند ضروری است نسبت میان تربیت و سازمان ها و مسئولیت سازمان ها و نهادها در قبال تربیت روشن شود.
دومین همایش ملی تربیت و نخستین همایش بین المللی تربیت در صدد است تا با بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های علمی دانشمندان و محققان سراسر دنیا به بررسی ابعاد تربیت، چالش ها، راهکارها، تهدیدها، فرصت ها بپردازد. گفتنی است دغدغه های یاد شده در قبال تربیت در این رویداد بین الملی.از نمای امید و هویت ترسیم، توصیف و تبیین شود.

آدرس دامنه همایش:

https://2ncene.sru.ac.ir