مقالات چاپ شده در حوزه آموزش با آدرس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

به گزارش اداره ارزیابی تولیدات علمی و علم سنجی، فهرست نویسندگان و تعداد مقالات چاپ شده در حوزه آموزش توسط اعضا هیات علمی دانشگاه با آدرس “دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی” در سال ۱۴۰۲ منتشر شد.

گزارش گیری بر اساس اطلاعات وارد شده در سامانه گلستان می باشد.

فهرست نویسندگان مقالات چاپ شده در حوزه آموزش به شرح زیر می باشد.

 

نام خانوادگی و نام تعداد نام خانوادگی و نام تعداد نام خانوادگی و نام تعداد
حميدي فريده ۱۱ يافتيان نرگس ۴ عمادي سيدرسول ۱
عصاره عليرضا ۸ خالوندي فاطمه ۳ قلخاني معصومه ۱
ريحاني ابراهيم ۷ نصري صادق ۳ نوروزي لركي فرزانه ۱
احمدي كلاته فاطمه ۶ مشكوه مريم ۳ ابراهيم پور رضا ۱
جراره جمشيد ۵ عبداله ميرزايي رسول ۲ صالح صدق پور بهرام ۱
امام جمعه محمد رضا ۵ نجاتي رضا ۲ سعيدي مودت ۱
رحيمي مهرك ۵ طهماسبي پور نجف ۲ قرباني مجتبي ۱
نصيري وليك بني فخرالسادات ۴ احمدي غلامعلي ۲ كرمي گزافي عليرضا ۱

اداره ارزیابی تولیدات علمی و علم سنجی

معاونت پژوهش و فناوری

کدخبر ۰۳۰۲۲۶۰۱