فرم های كمیسیون استانی

دانشجویانی که تصمیم گیری

درخصوص وضعیت تحصیل شان مربوط به شورای استانی موارد خاص استانی/مرکز

می شود. بعد از تکمیل فرم مربوطه، فرم کامل شده با امضا  را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

postgrads@sru.ac.ir

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۲۷
فکس: ۲۲۹۷۰۰۴۳
داخلی: ۲۲۷۲
education@srttu.edu