ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه خبرداد:

به منظور بهره گیری از توان دانشجویان و مشارکت آنها در برنامه های دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ ۳۱ مرداد ماه اولین جلسه اتاق فکر دانشجویان شاهد و ایثارگر در دفتر ستاد تشکیل گردید.

خانم سیدجوادی مشاور رئیس دانشگاه ورئیس امور شاهد و ایثارگر دانشگاه دستور اولین جلسه اتاق فکر را تشکیل ساختارهای اجرایی اعلام نمود . وی ادامه داد که این جلسه از ساعت ۱۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۵ ادامه داشت. در این جلسه بحث های مختلفی مطرح گردید و اعضاء مقرر نمودند که چهار کارگروه با عناوین زیر تشکیل شوند.

کارگروه نشریات

کارگره رایانه و مدیریت سیستم ها

کارگروه علمی-پژوهشی

کارگروه فرهنگی، ورزشی و تفریحی

در انتها اعضاء اتاق فکر مصوب نمودند که با عنایت به نزدیکی هفته دفاع مقدس، کارگروه نشریات به صورت ویژه به این مناسبت بپردازد و برای جلسه آینده برنامه های خویش را در رابطه با انتشار ویژه نامه ارائه نماید.

20170822_115332