ستاد دانشجویان امور شاهد و ایثارگر خبر داد

ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺳﺘﺎد ﺷﺎﻫﺪ داﻧﺸﮕﺎه، بنیاد شهید و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺜﺎر، در ارﺑﻌﯿﻦ ﺷﻬﺎدت ﺳﯿﺪ و ﺳﺎﻻر ﺷﻬﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) و اﺻﺤﺎب ﺑﺎ وﻓﺎي اﯾﺸﺎن، ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﺠﻮیان ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ، در ﺣﻀﻮر رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﺴﯿﻨﯿﻪي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)، ﺑﻪ ﻋﺰاداري ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ، ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯿﺎن در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ، اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي وﻻﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﯾﻨﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ آﻧﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود: ﻫﯿﺌﺖﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪي ﻣﻮﻓﻘﯽ از ﺗﺸﮑﯿﻼت وﻻﯾﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯽ وﻻﯾﺘﻤﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ. وي ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ درس ﺣﻤﺎﺳﻪي ﭘﺮﺷﮑﻮه ارﺑﻌﯿﻦ و ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ را اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮاﻧﻪي ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻮل ﻣﺤﻮر وﻻﯾﺖ و اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ: ﺟﺎري ﺷﺪن اﯾﻦ روﺣﯿﻪ در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺜﺎر و ﻫﻤﮑﺎري ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪ، راهﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت در ﺟﺎﻣﻌﻪي اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ، آﻗﺎي ﻣﯿﺜﻢ ﻣﻄﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﻬﺎر ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ.