ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

برگزاری پنجمین جلسه­ ی کمیته منتخب دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در روز دوشنبه ۱۴ اسفند ماه از ساعت ۱۴ شروع و در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

پنجمین جلسه­ ی کمیته منتخب دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور جناب آقای دکتر قنبران (مدیر محترم تحصیلات تکمیلی)، جناب آقای دکتر سعادت (مدیر محترم خدمات آموزشی) و سرکار خانم سید جوادی  (مشاور رئیس دانشگاه و رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر) دردفتر ستاد شاهد دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص مسائل آموزشی خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر بحث و تبادل نظر شد.

20180305_141801 20180305_141747