ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

برگزاری سومین جلسه­ ی کمیسیون موارد خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه در روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه از ساعت ۱۱ شروع و در ساعت ۱۲٫۳۰ خاتمه یافت.

سومین جلسه­ ی کمیسیون موارد خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور جناب آقای دکتر مالیان (مدیر محترم تحصیلات تکمیلی)، جناب آقای دکتر سعادت (مدیر محترم خدمات آموزشی) و سرکار خانم سید جوادی  (مشاور رئیس دانشگاه و رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر) دردفتر ستاد شاهد دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص مسائل آموزشی خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر بحث و تبادل نظر شد.

20171218_11574320171218_115754