ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد : اولین جلسه ی کمیسیون موارد خاص و دومین کمیته ی آموزشی ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد :

برگزاری اولین جلسه­ ی کمیسیون موارد خاص و دومین کمیته­ ی آموزشی ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

اولین جلسه­ ی کمیسیون موارد خاص و دومین کمیته­ ی آموزشی ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور جناب آقای دکتر مالیان (مدیر محترم تحصیلات تکمیلی)، جناب آقای دکتر سعادت (مدیر محترم خدمات آموزشی) و سرکار خانم سید جوادی وجناب آقای شمسیان (رئیس محترم وکارشناس مسئو ل محترم امور دانشجویان شاهد و ایثارگر) دردفتر ستادشاهد دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه در خصوص مسائل آموزشی خاص دانشجویان شاهد و ایثارگر بحث و تبادل نظر شد.

امور داشنجویان شاهد و ایثارگر

photo_2017-01-10_12-42-03

photo_2017-01-10_12-42-44