ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد

اولين ديدار صميمي اعضاي مركزي كانون ايثار

اولين ديدار صميمي كانون اعضاي مركزي کانون علمی فرهنگی ايثار روز يك شنبه مورخ ۲۳/۸/۹۵ رأس ساعت ۱۲:۳۰ دقيقه در دفتر سركار خانم سيدجوادي رئيس محترم گروه شاهد و ايثارگر برگزار گرديد.

محورهاي جلسه:

-آشنايي اعضاي كانون کانون علمی فرهنگی ايثار با مسئولان جديد شاهد (سركار خانم سيدجوادي، آقاي شمسيان)

– تقدير از آقاي حسن احمدي مقدم دبير سابق کانون علمی فرهنگی ايثار و معرفي آقاي مهندس احمد نوروزپور نیازی به عنوان دبير جديد کانون علمی فرهنگی ايثار

– گزارش اجمالي از فعاليت هاي کانون علمی فرهنگی ايثار در سال گذشته

– تبادل ديدگاه ها

– شناسايي نقاط قوت و ضعف موجود و پيشنهادهايي جهت رفع نقاط ضعف