رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

سیدجوادی مشاور رئیس دانشگاه درامورشاهد وایثارگر خبر داد: جلسه دفاع از پایان نامه  کارشناسی ارشد دانشجوی شاهد سرکارخانم مهندس احمدوند رشته برق گرایش الکترونیک با حضور اساتید، دانشجویان، در روز ۹۶/۱۱/۰۲ در ساعت ۱۳ تا ۱۴ برگزار شد.

20180122_13240820180122_13243720180122_1349130