دومین همایش بین المللی و پانزدهمین همایش ملی آموزش

آموزش چندفرهنگی، جنبشی اصلاحی- آموزشی است که هدف اصلی آن ایجاد دگرگونی در مراکز آموزشی به گونه ای است، که همه دانش آموزان با هر فرهنگی بتوانند فرصت های برابر آموزشی را تجربه کنند. فرهنگ شامل زبان، قومیت، نژاد، مذهب، جنسیت و … می باشد که دانش آموزان در محیط های آموزشی بایستی فارغ از هر فرهنگی، از آموزش مناسب و بدون تبغیض برخوردار گردند. توجه به تنوع فرهنگی در آموزش و آشنایی فراگیران با فرهنگ های مختلف، موجب پرورش حس احترام به دیگری و دوری از تعصب و در نتیجه کاهش تنش های فرهنگی و زیست مسالمت آمیز با هر نوع پیشینه فرهنگی می گردد. لزوم توجه به تنوع فرهنگی در فرآیند آموزشی امری مهم است که به دلیل اهمیت و نقش آن در اندیشه، یادگیری و پیشرفت تحصیلی و خودشکوفایی فراگیران و برقراری ارتباط و تعامل اجتماعی، اهمیتی مضاعف را در آموزش چندفرهنگی داراست.

محورهای همایش

 1. آموزش چند فرهنگی، چالش ها و چشم اندازها
 2. آموزش چند فرهنگی در رویکرد ایرانی اسلامی
 3. آموزش چند فرهنگی، صلح و حقوق شهروندی
 4. آموزش چند فرهنگی و  مهاجرت
 5. آموزش چند فرهنگی در بستر تعلیم و تربیت شناختی
 6. آموزش چند فرهنگی، یادگیری و روش های نوین آموزشی
 7. آموزش چند فرهنگی، یادگیری و اسناد بالادستی
 8. آموزش چند فرهنگی، یادگیری و برنامه درسی
 9. آموزش چند فرهنگی و خانواده
 10. آموزش چند فرهنگی و محیط زیست
 11. شناخت، فرهنگ و سلامت روان
 12. آموزش چند فرهنگی، یادگیری و هوش مصنوعی
 13. آموزش چند فرهنگی، علوم شناختی و تربیت معلم
 14. آموزش فنی و حرفه ای، یادگیری و تنوع فرهنگی
 15. آموزش علوم پایه و برنامه درسی چندفرهنگی
 16. آموزش چند فرهنگی، یادگیری و عدالت آموزشی
 17. آموزش چند فرهنگی، صلح و معنویت
 18. آموزش چند فرهنگی، یادگیری و هنر
 19. آموزش چند فرهنگی و تکنولوژی آموزشی
 20. شناخت، فرهنگ و مطالعات تطبیقی

وبسایت همایش:

https://15nce.sru.ac.ir