هیات امنای دانشگاه

دکتر حمیدرضا عظمتی
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

دکتر محسن حاجی میرزایی
وزیر آموزش و پرورش

دکتر محمدرضا عارف
عضو کمیسیون آموزش مجلس

دکتر علی الهیار
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

khaki

دکتر علی خاکی صدیق
معاون آموزشی وزیر علوم

دکتر محمود نیلی احمدآبادی
رئیس دانشگاه تهران

 

دکتر حسین خنیفر
رئیس دانشگاه فرهنگیان

دکترمحمدحسین رفان

عضو هیات علمی دانشگاه