تماس با دانشگاه

نشانی: تهران- لويزان- خيابان شهيد شعبانلو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی
صندوق پستی:۱۶۳-۱۶۷۸۵
کد پستــی: ۱۶۷۸۸۱۵۸۱۱
تلفن تماس: ۹-۲۲۹۷۰۰۶۰ (۹۸۲۱+)
نمابر: ۲۲۹۷۰۰۳۳ (۹۸۲۱+)
پست الکترونيکی: sru@sru.ac.ir

ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ:

اﻟﻒ- ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ:

-از ﻣﯿﺪان رﺳــﺎﻟﺖ ، اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﮕﺎم ، ﺗﺎﮐﺴــﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﺷــﯿﺎن ﻟﻮﯾﺰان . اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺴــﯽ ﻫﺎ از ﻣﻘﺎﺑﻞ درب ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷــﺮﻗﯽ (درب اﺻﻠﯽ) داﻧﺸﮕﺎه ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

-از زﯾﺮ ﭘﻞ ﺳﯿﺪ ﺧﻨﺪان : ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎي ﺧﻄﯽ ﻟﻮﯾﺰان اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

ب- ﺑﺎ ﻣﺘﺮو:
اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﻓﺪك در ﺧﻂ ۲ (ﺻــﺎدﻗﯿﻪ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴــﺮا) ﯾﺎ اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﺣﺴــﯿﻦ آﺑﺎد در ﺧﻂ۳ (ﻗﺎﺋﻢ – آزادﮔﺎن) . ﻣﻘﺎﺑﻞ درب ﺧﺮوﺟﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﯿﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺗﺎ ﺟﻠﻮي درب ﺟﻨﻮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ.

ج – ﺑﺎ ﺧﻄﻮط BRT (اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻨﺪرو):

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع) رﺳــﺎﻧﺪه و در ﺧﻂ ۹ (ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮو ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﻗﺼــﺎب ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻻﻟﻪ) اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﻟﻮﯾﺰان (داﻧﺸــﮕﺎه ﺷــﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ) ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ۱۰۰ ﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ درب ﺟﻨﻮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ.