تماس با دانشگاه

نشانی: تهران- لویزان- خیابان شهید شعبانلو -دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
صندوق پستی:۱۳۶-۱۶۷۸۵
کد پستــی: ۱۶۷۸۸۱۵۸۱۱
تلفن تماس: ۹-۲۲۹۷۰۰۶۰ (۹۸۲۱+)
نمابر: ۲۲۹۷۰۰۳۳ (۹۸۲۱+)
پست الکترونیکی: sru@sru.ac.ir