تماس با دانشگاه

نشانی: تهران- لويزان- خيابان شهيد شعبانلو -دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائی
صندوق پستی:۱۶۳-۱۶۷۸۵
کد پستــی: ۱۶۷۸۸۱۵۸۱۱
تلفن تماس: ۹-۲۲۹۷۰۰۶۰ (۹۸۲۱+)
نمابر: ۲۲۹۷۰۰۳۳ (۹۸۲۱+)
پست الکترونيکی: sru@sru.ac.ir