ششمین کنفرانس ملی مکانیک محاسباتی و تجربی 

برگزاری ششمین کنفرانس ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

۲۴ خرداد ۱۴۰۳