برگزاری آزمون جامع دانشجویان دوره دكتری

سرپرست مديريت تحصيلات تكميلي از اولين برگزاري آزمون جامع كتبي دوازده نفر از دانشجويان دوره دكتري در سطح دانشگاه خبر داد. اين آزمون در روزهاي نهم تا يازدهم دي ماه بصورت تجمیع شده در دانشكده مهندسي برق توسط مديريت تحصيلات تكميلي برگزار شد. نكوكار متذكر شد همكاري مسئولين دانشكده مهندسي برق جهت همكاري در فراهم كردن محيط مناسب براي برگزاري آزمون، قابل تقدير و قدرداني است.