انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی مکانیک


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر کریم مقصودی مهربان را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده مهندسی مکانیک منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر امیر رفاهی اسکویی در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.

متن حکم ایشان به شرح زیر است:

دانلود