انتصاب سرپرست مدیریت امور اداری و منابع انسانی


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای بهنام خداپناه را به عنوان سرپرست مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای نادر حسینی در طول مدت تصدی این پست تقدیر و تشکر شده است.