انتصاب سرپرست اداره ثبت نام و امور نظام وظیفه دانشجویان


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای مهندس امیر هوشنگ دهکانی را به عنوان سرپرست اداره ثبت نام و امور نظام وظیفه دانشجویان دانشگاه منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای سید علی اکبر قریشی در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.

متن حکم ایشان به شرح زیر است:

دانلود