انتصاب سرپرست اداره تربيت بدنی


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای سید علی اکبر قریشی را به عنوان سرپرست اداره تربيت بدنی دانشگاه منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای رحیم آقاجانی در طول مدت تصدی این پست تقدیر و تشکر شده است.