انتصاب سرپرست اداره انتشارات دانشگاه


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر حسن زرنوشه فراهانی را به عنوان سرپرست اداره انتشارات دانشگاه منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر علی شرقی در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.

متن حکم ایشان به شرح زیر است:

دانلود