انتصاب سرپرست اداره امور خوابگاه های دانشجویی


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای غلامرضا تقی زاده هجران دوست را به عنوان سرپرست اداره امور خوابگاه های دانشجویی منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای محمد بخشنده در طول مدت تصدی این پست تقدیر و تشکر شده است.