امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد: تشکیل کلاس های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

امور  دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

تشکیل کلاس های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

با توجه به درخواست های وارده از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مبنی بر تشکیل کلاس های تقویت بنیه علمی و با پیگیری های بعمل آمده از سوی ستاد شاهد و کانون علمی فرهنگی ایثار با اساتید، کلاس های تقویت بنیه علمی دانشجویان با توجه به نیازشان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هماهنگ گردید.

%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8