ارزیابی عملکرد

منظور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرند و هدف نهایی از ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است.
verified_user

مهلت انجام ارزشیابی

از روز شنبه مورخ 1401/08/14 تا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1401/08/30

fingerprint

راهنمای استفاده از سامانه

دانلود فایل آموزشی