ارزیابی عملکرد

منظور از ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به وسیله آن کار کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرند و هدف نهایی از ارزیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است.
verified_user

مهلت انجام ارزشیابی

از روز شنبه مورخ 1399/09/01 تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/09/30

fingerprint

آیا کارکنان قراردادی نیز باید وارد سامانه شوند؟

بله، ارزیابی شوندگان کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی می باشند.