راهنمای تکمیل فرم

مهلت تکمیل فرم تا تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ میباشد.
اولویت خرید کتاب خارجی با کتب الکترونیکی است.
ترجیحا بیش از ۵ سال از انتشار کتاب مورد درخواست نگذشته باشد.
کتاب درخواستی با رشته های تحصیلی و گروه های آموزشی دانشگاه همخوانی داشته باشد.
کتاب درخواستی تکراری نباشد (کتاب مورد نظر در کتابخانه دانشگاه موجود نباشد).