حمیدرضا عظمتی

دانشیار

  • ایمیل: azemati @ srttu.edu
  • تلفن: 00982122970021
  • فکس: 00982122970123
  • گروه: معماری

زمینه های پژوهشی

موضوع
1فضاهای آموزشی
2معماری منظر
3فناوری

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیدانشگاه محل تحصیلتاریخ اخذ
1دکتری معماریدانشگاه علم و صنعت ایران1387
2کارشناسي ارشد(پيوسته) مهندسي معماريدانشگاه علم و صنعت ایران1375

 

سوابق اجرایی

سمتمحلتاریخ
1رييس دانشگاهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1393-تاکنون
2دبير كميسيون تخصصي”فرهنگ و تمدن”شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري1393-تاکنون
3عضوگروه تخصصی هنر ومعماری1393
4عضوحقوقيگروه برنامه ريزي تربيت معلم1393-تاکنون
5عضو ستاد و مسئول گروه داوران بخش دانش آموزيشانزدهمین جشنواره جوان خوارزمي1393-
6مدير مسئولمجله پژوهش در آموزش1392-تاكنون
7مدیرقطب علمی آموزش1391-تاکنون
8معاون پژوهش و فناوريدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1387-1391
9سرپرست دانشکدة مهندسي معماري وشهرسازيدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1388
10سرپرستپژوهشکده آموزش علوم و مهندسی1390-93
11عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1378-تا کنون
12کارشناس رسمی دادگستریرشته راه وساختمان1391-تاکنون
13عضو کارگروه تخصصیکمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری1391
14مدير اجراييسيزدهمين و چهاردهمين جشنواره جوان خوارزمي (بخش دانش آموزی و دروه های کاردانی)1390-1391
15عضوکميته علمي و اجرايييازدهمين ،دوازدهمين و سيزدهمين جشنواره جوان خوارزمي (بخش دانش آموزي)1388-1389-1390
16عضو کميته اجراييمجله علمی –پژوهشی فناوری آموزش1389-تاکنون
17مشــــاور شهـــردار درامور عمرانيشهرداری منطقه 10تهران1388
18مشــــاور شهـــردار درامور عمرانيشهرداری منطقه 14تهران1387-1388
19عضو کميته دائمی ارزيابی درونی دانشگاهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1387
20عضو(پايه يک)سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران- رشته معماري.1378-تاکنون
21دبير وعضو کميته عمرانیشهرداری منطقه 141387
22عضو شورای معماری و طراحی شهریشهرداری منطقه 141387
23عضوکميته عالی برنامه ريزی وتصويب طرح های عمرانیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1387
24مشــــاور عمراني رياست دانشگاهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1385-1393
25مدیر گروه معماریدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی1383-1385

 

عضویت در مجامع علمی و تخصصی

عنوانمحلتاریخ عضویت
1سردبيرمجله علمي معماري و شهرسازي پايدارایران1392 – تا کنون
2عضو کارگروه تخصصی، کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوریایران1391
3دبير چهارمين همايش ملي آموزشایران1391
4دبير سومين همايش ملي آموزشایران1390
5عضو کميته علمي همايش ارزيابي دروني کيفيت در نظام دانشگاهيایران1390
6عضوکميته علمي واجرايي سيزدهمين جشنواره جوان خوارزميایران1390
7عضو کميته اجرايي نشريه علمي-پژوهشي فناوري آموزشایران1389 – تاکنون
8دبيـراجــرايي دهمين همايش انجمن برنامه ريزي درسي ايران “برنامه درسي تربيت معلم”ایران1389
9عضوکميته علمي دهمين همايش انجمن برنامه ريزي درسي ايران “برنامه درسي تربيت معلم”.ایران1389
10عضوکميته علمي واجرايي دوازدهمين جشنواره جوان خوارزميایران1389
11عضو هيأت داوران دوازدهمين جشنواره جوان خوارزمي(بخش دانش آموزي ودانشجويي)ایران1389
12دبيرعلمي همايش ملي روش هاي نوين آموزشيایران1389
13عضوکميته علمي دومين همايش روشهاي نوين آموزشيایران1389
14عضو کميته علمي همايش تحول بنيادين آموزش و پرورشایران1390
15دبيـراجــرايي سومين سمينـارپيـل سوختي ايــــرانایران1388
16مسئول گروه داوري تخصصي ساير يازدهمين جشنواره جوان خوارزميایران1388
17عضوکميته علمي واجرايي يازدهمين جشنواره جوان خوارزمي (بخش دانش آموزي ودوره کارداني)ایران1388
18داور گروه تخصصی معماري در دوره هاي دوم و سوم ودهم جشنواره  خوارزمي (بخش دانش آموزي)ایران1380و1381و1387
19عضوانجمن علمي آموزش مهندسي ايرانایران1388 – تاکنون
20عضوکميته علمي اولين همايش روش هاي نوين آموزشي درنظام تعليم وتربيتایران1387
21عضوانجمن علمي معماري وشهرسازي ايرانایران1387 – تاکنون
22عضو انجمن متخصصان محيط زيست ايرانایران1385 – تاکنون
23عضو(پايه يک)، سازمان نظام مهندسي ساختمان ايران- گروه معماريایران1378 – تاکنون
24همکاري با سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، وزارت آموزش و پرورش ، در خصوص ارزيابي و اعتبار بخشي به کتب تأليف شده براي دانش آموزانایران1385
25داورمقالات مجله علمي وپژوهشي علوم وتکنولوژي محيط زيستایران1387 – تاکنون
26داور مقالات علمي وپژوهشي مجله فناوري آموزشایران1386
27عضو هئيت تحريريه مجله فنـاوري و آموزشایران1385 – 1387

داوری مجلات

عنوان مجلهناشرتاریخ
1مجله علمی پژوهشی فناوري آموزشدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(1386-تاکنون)
2مجله علمي پژوهشي علوم وتکنولوژي محيط زيستدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات(1387-تاکنون)
3مجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایراندانشگاه کاشان1391
4International Journal of Architectural Engineering & Urban Planningدانشگاه علم و صنعت ایران1390

 

جوایز

عنوان
1دريافت لوح تقدير به جهت كتاب برگزيده دانشگاه ، از سوی دانشگاه، آذر 1393
2دريافت لوح تقدير به جهت پیشرفت شاخص های پژوهشی در دانشگاه ، از سوی ریاست دانشگاه، شهریور 1391
3دريافت لوح تقدير به جهت کسب همکاری درتدوین پیش نویس “سند دانشگاه اسلامی”، از معاونت مطالعات راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ورییس پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی، مرداد 1391
4دريافت لوح تقدير به جهت همکاری در “برگزاری چهارمین سمینار پیل سوختی “، از رییس انجمن الکتروشیمی ایران، آبان ماه 1389
5دريافت لوح تقدير به مناسبت کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1388، دانشگاه شهيدرجايي، آذرماه 1388
6دريافت لوح تقدير به مناسبت  موفقيت در اخذ درجه علمي- پژوهشي مجله فناوري آموزش ، دانشگاه شهيدرجايي، آذرماه 1388
7دريافت لوح تقدير به مناسبت کسب رتبه چهارم مقاله جشنواره کشوري ،فرهنگي هنري پايدراي ملي دفاع غيرعامل، تهران، ايران، 3خرداد ماه 1388
8دريافت لوح تقدير وتنديس يادبود به مناسبت برگزيده شدن به عنوان مـعلـــم(استـــاد) نمونه کشوري درارديبهشت ماه سال 1388
9دريافت لوح تقدير به مناسبت ارائه مقاله به اولين فراخوان ملي پدافندغيرعامل وزارت آموزش وپرورش ، 12بهمن ماه 1387، وزارت آموزش وپرورش، سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي، معاونت فن آوري ارتباطات واطلاعات آموزشي
10دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي سي ساله انقلاب اسلامي به عنوان نماينده تام الاختيار ومدير برگزاري غرفه نمايشگاه درآذرماه سال 1387 در تهران
11دريافت لوح تقدير به جهت کسب همکاری درتدوین پیش نویس “سند دانشگاه اسلامی”، از معاونت مطالعات راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ورییس پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی، مرداد 1391
12دريافت لوح تقدير وتنديس يادبود به مناسبت برگزيده شدن به عنوان استاد نمونه پژوهشي دانشگاه شهيد رجائي در سال 1387
13دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده شدن به عنوان دانشجوي ممتاز پژوهشي در سال تحصيلي 86-85 در دانشگاه علم وصنعت ايران
14دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده شدن به عنوان استاد نمونه دانشگاه شهيد رجائي در سال 1386
15دريافت لوح تقدير ونشان همايش بخاطر ارائه مقاله برگزيده همايش بين المللي هنر نبوي اصفهان (8-10 دي ماه 1385.)
16دريافت لوح تقدير بخاطر ارائه مقاله برگزيده همايش ملي نوآوري هاي آموزشي (20و21 دي ماه 1385)
17دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده شدن به عنوان دانشجوي نمونه در نيمسال اول 86-85 در دانشکده مهندسي معماري ، دانشگاه علم وصنعت ايران
18دريافت لوح تقدير به مناسبت برگزيده شدن به عنوان دانشجوي نمونه در نيمسال اول 85-84 در دانشکده مهندسي معماري، دانشگاه علم وصنعت ايران
19دريافت تشويق نامه از دانشگاه کيش به جهت مشارکت در تهيه طرح جامع دانشگاه کيش (1383)
20دريافت تشويق نامه از شرکت مهندسين مشاور ساحل (وابسته به قرارگاه سازندگي نوح (ع)) به عنوان کارشناس معماري در پـروژه پـــل خـــليج فـــارس(1379 )
21دريافت لوح تقدير به جهت کسب همکاری درتدوین پیش نویس “سند دانشگاه اسلامی”، از معاونت مطالعات راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ورییس پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی، مرداد 1391

مقالات مجلات

عنواننویسندگانمجلهسال چاپوضعیتPdf
1مولفه هاي موثر يرارتقأ محرميت در فضا هاي آموزشيحميده افتخاري، حميد رضا عظمتي، سعيد نوروزيان ملكيفصلنامه نوآوري هاي آموزشي، (علمي –پژوهشی)تابستان، 1394چاپ شدهpdf
2 آناليز متغير هاي تاثير گذار بر سرزندگي دانش آموزان (نمونه موردمطالعه: دبيرستان هاي شهر تهران)حميدرضا عظمتي، سعيد نوروزيان ملكي، مهدي قائم پناهمجله Natural (ISI) Sciencesاكتبر، 2015چاپ شدهpdf
3 ارائه يك مدل نوين براي مدارس آينده مبتني برعوامل كالبدي و رضايتمنديحميدرضا عظمتي، سميه پور باقر، سعيد نوروزيان ملكيفصلنامه نقش جهان، (علمی- پژوهشی)1394پذیرش شدهpdf
4الگويي نوين براي مدارس فردا:ارتقأ رضايتمندي دانش آموزان از عوامل كالبدي فضا هاي آموزشيحميدرضا عظمتي، سميه پور باقر، سعيد نوروزيان ملكيفصلنامه نقش جهان، (علمی- پژوهشی)1394پذیرش شدهpdf
5کاربرد فناوري هاي نوین در ارتقاء کیفیت آموزش با تاکید بر چیدمان فضاحمیدرضا عظمتی، زينب اميني فرفصلنامه نقش جهان، (علمی- پژوهشی)1394پذیرش شدهpdf
6بررسی ویژگی های فضای بسته هنرستان های دخترانه با رویکردارتقأخلاقیت هنرجویانحميد رضا عظمتي ، بهرام صالح صدق پور، زهراجلیلی، لیلابرات پوردوفصلنامه آرمانشهر، (علمي –پژوهشي )پاييز و زمستان،1393چاپ شدهpdf
7عوامل موثر بر رضا یتمندی دانش آموزان از فضا های آموزشیحمیدرضا عظمتی، سمانه صباحی، سعید عظمتیفصلنامه نقش جهان، (علمی- پژوهشی)1392چاپ شدهpdf
8بررسی تأثیر ویژگی های کالبدی فضا های باز عمومی در افزایش تعاملات ورفتار اجتماعی در محله نارمک تهرانحمیدرضا عظمتی، محمدترابیمجله Archive of Science، (ISI)ژانویه 2013چاپ شدهpdf
9مدل يابي ساختاري از رضايت مندي زيست محيطي درفضاهاي باز مجتمع هاي مسکونيحميد رضا عظمتي ، حسن فريدون زادهمجله علوم وتکنولوژي محيط زيست، (علمي –پژوهشي )1390پذیرش شدهpdf
10بررسی نظر استفاده کنندگان در طراحی پارک های شهریحميد رضا عظمتي ، اسماعيل ضرغامی، بهرام صالح صدق پور، سعيد عظمتیدوفصلنامه معماری وشهرسازی آرمان شهر، (علمي –پژوهشي )پاییز وزمستان، 1391چاپ شدهpdf
11 گونه شناسی کالبدی و سازه ايي بناهای عام المنفعه روستايي در اصفهان اسماعیل ضرغامی، هانيه اخوت، حميد رضا عظمتيفصلنامه مسکن ومحيط روستا (علمي –پژوهشي)بهار 1391چاپ شدهpdf
12مدرسه به مثابه بستر رشد خلاقيت: رهيافت الگو های معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر خلاقيتحميد رضا عظمتي، اسماعیل ضرغامی، بهرام صالح صدق پور، علی محمدیفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی (علمي –پژوهشي)زمستان1390چاپ شدهpdf
13فضاي کالبدي به مثابه برنامه درسي،(پرورش خلاقيت کودکان در محيط مدرسه)محمد باقري، حميد رضا عظمتيفصلنامه مطالعات برنامه درسي ايران ، (علمي –پژوهشي )پاييز 1390پذیرش شدهpdf
14عدالت محيطي با فضا هاي باز دسترس پذير، بررسي موردي : محلات شهري در ايرانحميد رضا عظمتي ، محمد باقري، سيد باقرحسيني، سعيد نورورزيانمجله بين المللي معماري و شهر سازي ، (علمي –پژوهشي )1390چاپ شدهpdf
15تعيين عوامل پايداري اجتماعي-فرهنگي در طراحي مجتمع‏هاي مسکوني اقليم سرد و خشک ايران- مطالعه موردي اردبيلاسماعيل ضرغامي، حميدرضا عظمتي، بهرام صالح صدق پور، کاظم قلي زادهفصلنامه شهرسازي ومعماري( آبادي)زمستان 1389چاپ شدهpdf
16پايداري زيست محيطي در فضاهاي  باز شهري:ارزيابي کيفي محلات شهري در تبريزسيدباقرحسيني ، راضيه رضا زاده ، محمد باقري ، حميد رضا عظمتي ، عبدالحميد قنبرانمجله علوم وتکنولوژي محيط زيست ، (علمي –پژوهشي )زمستان1388چاپ شدهpdf
17ارتقأسلامت جسمي – رواني شهروندان باطراحي محيط ومنظرشهريمحمدباقري، حميدرضا عظمتيمجله انسان و محيط زيست ،(علمي –ترويجي)بهار 1388چاپ شدهpdf
18مقدمه اي بر شناخت رويکردها وارزشهاي معماري منظرمحسن فيضي ، حميد رضا عظمتيمجله علوم وتکنولوژي محيط زيست ،(علمي –پژوهشي)پائيز 1387چاپ شدهpdf
19آموزش مفاهيم توسعه پايدار با طراحي معماري ومنظر دانشگاهحميد رضا عظمتي، محمد باقريمجله فناوري و آموزشتابستان 1387چاپ شدهpdf
20بررسي انتخاب رنگ فضاهاي آموزشي در کاهش مصرف انرژيعلي اکبر عظمتي. علي شرقي. حميد رضا عظمتيمجله  انسان ومحيط زيست، (علمي- ترويجي)پائيز وزمستان 1387چاپ شدهpdf
21نقش فضاهاي باز محله در رشد و خلاقيت کودکانفرهنگ مظفر. سيد باقر حسيني. محمد باقري. حميد رضا عظمتيمجله  باغ نظر، (علمي- پژوهشي)پائيز وزمستان 1386چاپ شدهpdf
22بررسي رويکرد وارزشها ،در محتوي دروس معماري منظر محسن فيضي ، حميد رضا عظمتيمجله بين اللملي علوم مهندسي دانشگاه علم وصنعت ايران ، (علمي –پژوهشي)1386چاپ شدهpdf
23 رويکرد انساني – محيطـي در طراحي معماري منظـرمحسن فيضي ، حميد رضا عظمتي ، محمد باقريمجله علمي فناوري و آموزشبهار 1386چاپ شدهpdf
24طـراحي بوستان هـاي شهـري و رشدخـلاقـيت کودکـانفرهنگ مظفر ، حميد رضا عظمتي ، محمد باقريمجله علمي فناوري و آموزشزمستان 1385چاپ شدهpdf
25تاثير ادراکي – رفتاري فضاهاي باز محله در سلامت دانش آموزانسيد باقر حسيني ، حميد رضا عظمتي ، محمد باقريمجله علمي فناوري و آموزشپائيز 1385چاپ شدهpdf

مقالات همایش‌ها

تاریخعنوان همایشمحل برگزاریعنوان مقالهاسامی همکارانPdf
18الي10 دي ماه، 1394سومين كنگره بين المللي عمران، معماري، و توسعه شهريتهرانبررسي ايجاد حس تعلق به مكان در فضا هاي مسكوني(نمونه موردي: شهرستان مهاباد)رضا پرويزي، طيب ميناييpdf
225خرداد، 1394همايش بين المللي انسان، معماري، عمران و شهرتبریز نحوه ي  تلفيق فضا هاي كالبدي مدارس با عناصر طبيعي جهت تقويت خلاقيت دانش آموزانمريم آقا بيگي كلاكي، امير رضا كريمي آذريpdf
325خرداد، 1394همايش بين المللي انسان، معماري، عمران و شهرتبریزراهكار هاي موثر در انعطاف پذيري مبلمان جهت افزايش فعاليت و خلاقيت دانش آموزانمريم آقا بيگي كلاكي، امير رضا كريمي آذريpdf
4خرداد، 1394همايش بين المللي معماري، عمران و شهرسازي در هزاره سومتهران مباني معماري مدرسه با رويكرد تربيت انسان صالحزهرا صدوقي، جمال الدين مهدي ن‍ژادpdf
5ارديبهشت، 1394هفتمين همايش ملي آموزشتهرانطراحي فضاهاي آموزشي با رويكرد بهبود بهره وري فضازينت اميني فرpdf
6ارديبهشت، 1394هفتمين همايش ملي آموزشتهراناصول طراحي فضاهاي آموزشي با رويكردامنيت دراقليم گرم و خشكعبدالمجيد حاجي عبدليpdf
7اسفند، 1393دومين همايش معماري پايدار وتوسعه شهريقمارائه راهكارهاي پدافند غير عامل در معماري بيمارستانبهاره طاهريpdf
817دي، 1393نخستين كنگره بين المللي افق هاي جديد درمعماري و شهرسازيتهرانبسوي رويكرد جامع در معماري پايدار(نمونه موردي: مجموعه هاي مسكوني در ايران)سميه پورباقر، محمدجواد مهدوي نژادpdf
910دي، 1393كنگره بين المللي علوم انساني اسلاميتهرانالگوي اسلامي آموزش و مفهوم رضايتمندي در طراحي معماري مدارس ايرانيسعيد نوروزيان ملكي، سميه پورباقرpdf
109اسفند ماه، 1392همايش بين المللي علوم رفتاريجزيره كيش هرمزگانعوامل ايجادكننده ايمني جسمي درمدارس رفتار محيطي دانش آموزانمحمدهادي نصيري،سعيدنوروزيان ملكيpdf
11ارديبهشت ماه، 1392همايش ملی معماری پایدار وتوسعه شهريبوكان كردستان،بررسي اجتماعي تأثير امنيت فيزيكي درارتقأ آموزش در فضاهاي بازمحمدهادي نصيريpdf
12 ارديبهشت ماه، 1392همايش ملی معماری پایدار وتوسعه شهريبوكان كردستان،رابطه ي ميان پايداري اجتماعي و فضاي آموزشيمحمدهادي نصيريpdf
13آبان ماه، 1391همايش ملی معماری وشهر پایدارتهرانآموزه هايي از معماري بومي ايران در برخورد با پديده هاي طبيعي (مطالعات موردي:‌ كج باران)محمدحسينيpdf
14آبان ماه، 1391همايش ملی معماری وشهر پایدارتهرانسير تحول مفهوم پايداري در اجراي پروژه هاي نوسازي در بافت كهن شهريمحمدجواد مهدوی نژاد، رویا ثمودیpdf
15مهر ماه، 1391همايش ملي صد سال معماری وشهرسازی معاصرکرجدلایل گسستگی معماری معاصر ایران از اصول معماری ایرانی و اسلامیزهرا جليلی، ليلا برات پورpdf
16ارديبهشت ماه، 1391چهارمين همايش ملي آموزشتهرانبازشناسی نقش فضا های باز مدارس درارتقأ خلاقيت دانش آموزان ليلابرات پور، زهرا جليلیpdf
17ارديبهشت ماه، 1391چهارمين همايش ملي آموزشتهرانبررسی تأثيرامنيت فيزيکی در ارتقأ آموزش محمدهادی نصيریpdf
18ارديبهشت ماه، 1390سومين همايش ملي آموزشتهران نقش فضا هاي آموزشي قابل انعطاف در رشد خلاقيت کودکانعادل عابدين زاده شيخpdf
19ژوئيه 2010کنفرانس بين المللي (ENHR2010)استانبول، ترکيهطراحي فضاي باز مجتمع هاي مسکوني از ديدگاه سلامت جمال الدين مهدي نژاد، حسن فريدون زادهpdf
20ژوئن 2010کنفرانس بين المللي پژوهش وتکنولوژي محيط زيست (ICERT)پنانگ ، مالزيپديده کج باران و نگرش هاي بومي وجاري نسبت به آناسماعيل ضرغامي، سيدمحمد حسينيpdf
21ارديبهشت ماه، 1389دومين کنفرانس ملي روش هاي نوين آموزشيتهرانبررسي عوامل تأثير گذار در نهادينه شدن معماري پايدار در آموزش معماريعبدالحميد قنبران،نرگس ديداري خمسهpdf
22ارديبهشت ماه، 1389دومين کنفرانس ملي روش هاي نوين آموزشيتهرانبررسي نقش هويت اسلامي وايراني درآموزش معماريمحمدترابيpdf
23ارديبهشت ماه، 1389دومين کنفرانس ملي روش هاي نوين آموزشيتهرانآموزش خلاق در معماريجمال الدين مهدي نژاد،سيده ندا گلمکانيpdf
24ارديبهشت ماه، 1389دومين کنفرانس ملي روش هاي نوين آموزشيتهرانتأثير بررسي جايگاه ارتقأخلاقيت دانشجويان در درس طراحي معمارياسماعيل ضرغامي ، زينب وحيديpdf
25ارديبهشت ماه، 1389دومين کنفرانس ملي روش هاي نوين آموزشيتهرانتأثير روش هاي نوين تدريس معماري در موفقيت دانش آموزان رشته نقشه کشي معمارياسماعيل ضرغامي،مهدي امينيانpdf
263خرداد ماه 1388جشنواره کشوري فرهنگي هنري پايدراي ملي دفاع غيرعاملتهرانآسيب شناسي ساختمانهاي مدارس وارائه راهکارهاي پدافند غيرعاملمحمد باقريpdf
2731 ارديبهشت 1388سخنراني علمي – تخصصي ، دانشگاه بين المللي چابهارچابهارپارکهاي شهري به مثابه فضاي آموزش براي کودکانpdf
28ارديبهشت ماه، 1388کنفرانس ملي آموزش مهندسي 1404تهرانبررسي مقايسه ايي آموزش مهندسي معماري ودبيري فني معماري در ايراناسماعيل ضرغاميpdf
295و6 دي ماه، 1387سخنراني علمي – تخصصي ، همايش معماري وکودکشیرازکودک وپارکهاي شهريpdf
3012-10 دسامبر 2007دومين کنفرانس بين المللي هنرومعماري اسلامي(ICIAA)دهلي نو ، هندوستانمعناي فضاي معماري ازديدگاه اسلام فرهنگ مظفر، محسن فيضي،محمد باقريpdf
3112-10 دسامبر 2007دومين کنفرانس بين المللي هنرومعماري اسلامي(ICIAA)دهلي نو ، هندوستاننشانه هاي پايداري در معماري اسلامي سيد باقرحسيني، محمدصادق طاهر طلوع دلpdf
3221-23 خرداد ماه 1386شانزدهمين کنفرانس بين المللي امنيت اجتماعيتهرانطراحي شهري جديد استراتژيهايي براي امنيت پياده در تهران راضيه رضا زاده ، محمد باقريpdf
3326-28 ژانويه2007نهمين کنفرانس بين المللي) ICHH (بمبئي ، هندوستانيکپارچه کردن پارکهاي شهري ونواحي مسکوني به منظور سنجش تاثيرپايداري اجتماعي اسماعيل ضرغامي، محسن فيضي، پروين قائم مقاميpdf
3420و21 دي ماه 1385کنفرانس ملي نوآوري هاي آموزشيتهراننقش فضاهاي باز مدرسه ومحله در ارتقاء خلاقيت و نوآوري دانش آموزانمحمد باقريpdf
358-10 دي ماه 1385اولين کنفرانس بين  المللي هنــر نبوياصفهانبازشنـاسي معنـاي فضـا ،تجلي بينش توحيدي نبي گرامي اسلام(ص) در معماري و شهرسازيسيد باقرحسيني ، محمد باقريpdf
3622 آذر ماه 1385کنفرانس منطقه اي مهندسي مکانيکشهر مجلسي ، اصفهانبررسي رنگ مناسب و تاثيرات روحي رواني آن بر دانش‌آموزان در ساختمان مدارس در اقليمهاي مختلف از ديدگاه صرفه‌جويي درمصرف انرژيعلي اکبر عظمتيpdf
3722 آذر ماه 1385کنفرانس منطقه اي مهندسي مکانيکشهر مجلسي ، اصفهان بررسي اثر جهت‌گيري ساختمان در اقليمهاي مختلف بركاهش بار حرارتي و برودتي ساختمانهاي آموزشي از ديدگاه صرفه‌جويي درمصرف انرژي علي اكبر عظمتي ، قنبر علي شيخ زادهpdf
3813-16 شهريور ماه1385اولين کنگره بين المللي طراحي شهرياصفهانپارک هاي شهري ،کودکان وخلاقيتفرهنگ مظفرpdf
391384سخنراني علمي – تخصصي ، دانشگاه شهيد رجائيتهرانبررسي تطبيقي مباني نظري معماري اسلامي وغرب pdf
401384سخنراني علمي – تخصصي ، دانشگاه آزاد اسلاميدزفولبررسي تطبيقي هنرمعماري اسلامي وغربpdf

پروژه های پژوهشی

عنوانانجام دهندگانسالسفارش دهندهComments
1همکاری در تهيه طرح آمايش سرزمين – استان سيستان و بلوچستان1390
2تهيه مطالعات و ايده اوليه طراحي موزه شهدأ منطقه141388طرح پژوهشي
3تهيه مطالعات و ايده اوليه طراحي مرکز فرهنگي شهيد مراديان1388طرح پژوهشي
4تهيه مطالعات و ايده اوليه طراحي مسجد معمار1387طرح پژوهشي
5بررسي وتحقيقات طراحي ساختمان دانشکده علوم پايه دانشگاه شهيد رجائي1387طرح پژوهشي
6همکاري در تهيه طــرح جـــامع دانشگــاه کيش1383
7تهيه و تدوين  پروژه ، طـــرح جـــامع دانشگاه شهيد رجايي1380طرح پژوهشي

کتاب ها

تصویر جلدعنوان
کتاب معلم (راهنمای تدریس) کتاب مبانی طراحی معماریحمیدرضا عظمتی، علی ارشدی و محمد حسینیانتشارات آموزش وپرورش ، 1391Morepdf
اصول طراحی ومعماری منظردانشگــاهمحمدباقری، حميدرضا عظمتیانتشارات دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي ،چاپ دوم، 1389Morepdf
تاریخ باغ سازی جهانحميدرضا عظمتي ترجمه، انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، ( تأیید شده ودر حال آماده سازی برای چاپ)، 1391Morepdf
 1_8251123-215x300مکان پایدارحميدرضا عظمتي، محمد باقري ترجمه،  انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، 1393Morepdf
ویراستاری علمی کتابتنظیم شرایط محیطیرحیم. ن. ط. میکائیل، انتشارات دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايي ،(چاپ اول  تا چهارم) ، 1389Morepdf
برايان ادواردزمعمــاري دانشگــاهمترجمين : حميد رضا عظمتي و محمد باقري ، انتشارات هنر ومعماري ،چاپ اول ، 1386Morepdf
خاويرگوئلتوصيفي ازمعماري معاصـرمترجمين : گروه مترجمين هنر ومعماري (زيرنظر حميد رضا عظمتي)، انتشارات هنرومعماري، چاپ اول ، 1386Morepdf

دروس تدریس شده

عنواندانشکدهآغازپایان
طراحی معماریمعماری و شهرسازی1387تاکنون
ساختمان 1 و 2معماری و شهرسازی1387تاکنون
طراحی فنیمعماری و شهرسازی

کارگاه‌های برگزار کرده

مکانزمانعنوان