امکانات و فضاهای ورزشی

مجموعه ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی