فرم ثبت نام در کارگاه بررسی جایگاه کمی و کیفی علم و فناوری در سطح بین المللی و راهکارهای ارتقا اثربخشی پژوهش

ارائه دهنده جناب آقای دکتر دهقانی، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)