فرم ثبت نام در کارگاه افزایش اثرگذاری و رویت پذیری تولیدات علمی در سطح بین المللی با استفاده از علم سنجی

زمان کارگاه: شنبه ۹۸/۱۱/۵ ساعت ۱۲-۸:۳۰ و شنبه ۹۸/۱۱/۱۲ ساعت ۱۲-۸:۳۰

با حضور: سرکار خانم مقیسه
کارشناس دفتر علم سنجی دانشکاه علم و صنعت ایران