?معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد: امروز، دهم آبان، به همت کانون گردشگری اردوی سورتمه برگزار شد.

?معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد: امروز، دهم آبان، به همت کانون گردشگری اردوی سورتمه برگزار شد.

 

 

photo_2010-01-01_00-06-58