یازدهمین همایش ملی آموزش

یازدهمین همایش ملی آموزش

«همايش ملي آموزش» به صورت سالانه و مستمر توسط دانشگاه شهيد رجائي و قطب علمی آموزش با حمايت نهادها و سازمان های فعال آموزشی و پژوهشی برگزار شده است. به حول و قوه الهی «یازدهمین همایش ملی آموزش» در اردیبشهت ماه سال ۱۳۹۸ و در هفته آموزش برگزار خواهد شد.
محورهای یازدهمین همایش ملی آموزش به شرح زیر می باشد:
–  آموزش و سند تحول بنیادین
– آموزش و علوم فنی و مهندسی
– آموزش و علوم پایه
–  آموزش و علوم تربیتی
– آموزش و علوم ورزشی
– آموزش و محیط زیست
– آموزش و علوم انسانی
– آموزش و علوم شناختی
– آموزش و فناوری
– آموزش و کارآفرینی
– آموزش و ارزشیابی
– آموزش عالی
با توجه به اهمیت ویژه مقوله پژوهش درآموزش از کلیه صاحب نظران، سیاستگزاران، برنامه ریزان و پژوهشگران عرصه آموزش دعوت می شود تا با حضور و مشارکت در این رویداد منحصر به فرد علمی به اهمیت و غنای آن بیافزایند.

12