گزارش دومین نشست تخصصی کارورزی

دومین نشست تخصصی کارورزی با عنوان ” کارورزی؛ فرایندها و الزامات اجرایی” به همت دانشکده علوم انسانی و با هدف تشریک مساعی و هماهنگی میان استادان درس کارورزی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ برگزار شد.
در این نشست که با حضور اساتید برنامه کارورزی برگزار گردید به فرایندهای اجرایی چالش ها و مسائل مرتبط با کارورزی دانشجویان پرداخته شد و راهکارهای متناسب ارائه گردید. در این نشست که با مدیریت جناب آقای دکتر عصاره، مدیر گروه علوم تربیتی اجرا شد، آقای دکتر حسین زاده و آقای دکتر کاظم زاده از اساتید پیشکسوت حوزه تربیت معلم به ایراد سخن پرداختند.