گزارش دومین بخش از پنجمین روز بازدید دوره ای از سراهای دانشجویی:

بازدید شورای مدیران معاونت دانشجویی از سرای دانشجویی دخترانه مبارک آباد

شورای مدیران معاونت دانشجویی در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ فروردین ماه از سرای دانشجویی دخترانه هروی به منظور با هدف رسیدگی به وضعیت اقامتی دانشجویان در سراهای دانشجویی از ساعت ۱۹ لغایت ۲۱ بازدید به عمل آوردند. در این بازدید نمایندگان دانشجویان دختر در دفتر سرپرستی خوابگاه به طرح مشکلات و مسائل خویش پرداختند که از سوی مدیران حوزه قول پیگیری و رفع آنها داده شد.

img_20190424_134932_263 img_20190424_134923_210