برگزاری جلسه تبدیل وضعیت سرکار خانم دکتر خالوندی

جلسه کارگروه بررسی توانایی علمی  به منظور بررسی درخواست سرکار خانم دکتر فاطمه خالوندی عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی و روان شناسی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ از ساعت ۱۴ لغایت ۱۵:۴۵ در سالن جلسات دانشکده علوم انسانی با حضور آقایان دکتر طهماسبی پور ریاست محترم دانشکده، دکتر جراره مدیر محترم گروه آموزشی علوم تربیتی و روان شناسی، دکتر رضا ساکی داور خارجی و سرکار خانم دکتر فخرالسادات نصیری عضو محترم گروه و داور داخلی برگزار گردید. در جلسه مدارک و مستندات ارائه شده توسط دکتر خالوندی مورد بررسی قرار گرفت و امتیازات فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی ایشان محاسبه گردید تا به دبیرخانه محترم هیأت جذب دانشگاه منعکس گردد.