گزارش برگزاری بازدید علمی از شرکت ساخت توربین های خاورمیانه MIJT

این بازدید در تاریخ هفتم خرداد ۱۴۰۳ توسط دانشجویان رشته ساخت وتولید با همراهی استاد دروس کارگاهی مربوطه آقای مهندس حیدر رمضانی انجام گرفت. بازخورد بسیار مناسبی از بازدید به عمل آمده از دانشجویان دریافت گردید.
قسمتهای مورد تاکید در بازدید فرآیندهای ساخت شامل ماشینکاری کنترل عددی ، جوشکاریها و فرآیندهای ساخت پیشرفته بودند.