گزارش بازدید شورای مدیران معاونت دانشجویی از خوابگاه حافظ منتشر گردید

بازدید شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی از خوابگاه حافظ:

در روز جمعه مورخ ۲۹ شهریور ماه شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی از تمامی خوابگاه های دانشجویی از جمله حافظ بازدید به عمل آورده و در جریان روند آماده سازی فضاهای خوابگاهی به منظور استقبال از دانشجویان قرار گرفتند.  تصاویر زیر نشان دهنده این امر می باشد.

photo_2019-10-01_17-38-51 photo_2019-10-01_17-38-58 photo_2019-10-01_17-39-08 photo_2019-10-01_17-39-29

لازم به ذکر است که امانات دانشجویان در بسته های مخصوص در اتاق دربسته ای نگهداری می گردید که عکس های زیر نشان دهنده آن است

photo_2019-10-01_17-39-49 photo_2019-10-01_17-39-55