گزارش اولین بخش از پنجمین روز بازدید دوره ای از سراهای دانشجویی:

بازدید شورای مدیران معاونت دانشجویی از سرای دانشجویی دخترانه هروی

شورای مدیران معاونت دانشجویی در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ فروردین ماه از سرای دانشجویی دخترانه هروی به منظور با هدف رسیدگی به وضعیت اقامتی دانشجویان در سراهای دانشجویی از ساعت ۱۷ لغایت ۱۹ بازدید به عمل آوردند. مسائل مطرح شده در این جلسه که توسط آقایان حاجی قاسمی (رئیس اداره خوابگاه ها) و مهندس میرزاوند (رئیس اداره رفاه دانشجویان) احصاء گردید و مقرر شد که به صورت مناسبی به پاسخ داده شود.

 

img_20190420_083604_369 img_20190420_083611_423 img_20190420_083607_435