گزارش اولین بخش از پنجمین روز بازديد دوره اي از سراهاي دانشجويي:

بازديد شوراي مديران معاونت دانشجويي از سراي دانشجويي دخترانه هروی

شورای مدیران معاونت دانشجویی در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ فروردین ماه از سرای دانشجویی دخترانه هروی به منظور با هدف رسيدگي به وضعيت اقامتي دانشجويان در سراهاي دانشجويي از ساعت ۱۷ لغایت ۱۹ بازدید به عمل آوردند. مسائل مطرح شده در این جلسه که توسط آقایان حاجی قاسمی (رئیس اداره خوابگاه ها) و مهندس میرزاوند (رئیس اداره رفاه دانشجویان) احصاء گردید و مقرر شد که به صورت مناسبی به پاسخ داده شود.

 

img_20190420_083604_369 img_20190420_083611_423 img_20190420_083607_435