گزارشی از بازید علمی از نیروگاه شهید رجایی

گزارشی از بازید علمی از نیروگاه شهید رجایی با سرپرستی مهندس روستایی فرد استاد دانشکده مهندسی مکانیک و با هماهنگی بسیج دانشجویی