گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی برگزارنمود

گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی برای برنامه ریزی بهتر و دقیق تر دروس صلاحیت معلمی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اقدام به برگزاری جلسه توجیهی دروس صلاحیت معلمی با کارشناسان آموزشی ۸ دانشکده دانشگاه نمود در این جلسه که  روز ۳۰ آبان ۱۳۹۴ در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی برگزار شد ۸ کارشناس آموزشی دانشکده های برق، معماری، عمران، کامپیوتر، علوم انسانی، علوم پایه، تربیت بدنی و مکانیک شرکت داشتند. طی جلسه مدیر گروه علوم تربیتی، معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و کارشناسان دانشکده ها به تبادل نظر و بررسی برنامه ریزی دروس صلاحیت معلمی در نیمسال آتی پرداختند.