گروه علوم تربیتی با همکاری مدیریت برنامه ریزی دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش برگزار نمود

:گروه علوم تربیتی با همکاری مدیریت برنامه ریزی دانشگاه و وزارت آموزش و پرورش برگزار نمود:

اولین نشست دانشجویان درس کارورزی ۲

اولین نشست دانشجویان درس کارورزی ۲ با شرکت فعال کلیه دانشجویان این درس روز شنبه ۳ مهر از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱:۳۰ در سالن شهید تهرانی مقدم برگزار گردید. این نشست با همکاری گروه علوم تربیتی، معاونت آموزشی-پژوهشی دانشکده علوم انسانی، مدیر نظارت و برنامه ریزی دانشگاه و مسئولین اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش و آموزش متوسطه اداره آموزش و پرورش شهر تهران برگزار گردید.