گروه بندی فعالیت های پژوهشی در سامانه گلستان

مدیر امور پژوهشی دانشگاه خبر داد:

دکتر زنگنه، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، خبر از گروه بندی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی در سامانه پژوهشی گلستان داد. ایشان اشاره داشتند، بازه فعالیتهای پژوهشی مربوط به سال ۹۹ بوده و مطابق با آیین نامه پژوهانه، امتیاز فعالیتهای پژوهشی در این سال تجمیع گردیده است. اعضای محترم هیات علمی می توانند نتیجه گروه بندی و امتیازات خود را از طریق سامانه گلستان به دو روش زیر مشاهده فرمایند:

۱- بخش اطلاعات جامع پژوهشی=>گروه بندی امتیازها=> اعتبار پژوهشی جدید=> اعتبار پژوهشی ۱۴۰۰

۲- از طریق گزارشهای ۷۱۲ و ۷۱۴ با درج اطلاعات مربوط به شماره استاد، گروه امتیاز (اعتبار پژوهشی (جدید)) و نوع امتیاز (اعتبار پژوهشی ۱۴۰۰)

دکتر زنگنه بیان داشتند که اساتید می توانند حداکثر تا روز جمعه سوم اردیبهشت ماه، اشکالات احتمالی را از طریق ایمیل به کارشناسان معاونت پژوهش و فناوری اطلاع دهند. همچنین با توجه به گروه بندی فعالیت ها، امکان ارسال و بارگزاری مستندات پژوهشی جدید مربوط به سال ۹۹ وجود ندارد.