کیفیت بخشی آموزش علوم پایه در دوره دوم متوسطه

در راستای توجه به کیفیت بخشی در آموزش علوم پایه در دوره دوم متوسطه و پیرو جلسات برگزار شده در دانشکده علوم پایه با حضور اساتید و پژوهشگران علاقمند، به منظور ارائه گزارش از کارهای انجام شده در راستای عوامل موثر بر کیفیت آموزش علوم پایه در دوره دوم متوسطه، جلسه ای با  حضور ریاست محترم دانشگاه، رئیس محترم مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی و اعضای شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه و اساتید همکار در این راستا از دانشکده علوم انسانی در سالن جلسات دفتر ریاست دانشگاه در روز دوشنبه شنبه هفتم بهمن ماه برگزار شد.

ریاست محترم دانشگاه در این جلسه ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده در دانشکده علوم پایه، آمادگی دانشگاه را برای همکاری در موضوع کیفیت بخشی در آموزش علوم پایه در دوره دوم متوسطه با وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد. همچنین رئیس محترم مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، در گزارشی به وضعیت آموزش علوم پایه در دوره متوسطه اشاره و به عوامل موثر در ارتقای کیفی آموزش علوم پایه اشاره کردند. ایشان ضمن تشکر از همراهی دانشگاه در توجه به موضوع آموزش علوم پایه، آمادگی این مرکز را برای همکاری با دانشگاه در این راستا اعلام نمودند. در این جلسه گزارشی از عوامل موثر بر ارتقای کیفی آموزش علوم پایه در دوره دوم متوسط در ۷ منظر مختلف توسط ریاست دانشکده علوم پایه ارائه و شاخص های کلی و جزئی مرتبط با مناظر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.