کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران

کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار خواهد شد.

اطلاعات بیشتر:

final