کنفرانسی مرتبط با سامانه اطلاعات مکانی و سنجش از دور

کنفرانسی درباره تحلیلهای فضایی و GIS و RS به زودی در یزد برگزار می شود. اطلاعات مورد نیاز در پوستر کنفرانس موجود است: