جلسه غیرحضوری کمیسیون ماده یک در اولین روز آذر ماه ۹۹ برگزار شد

کمیسیون ماده یک در  اولین روز آذر ماه ۹۹ پرونده های ترفیع پایه سالانه زیر را بررسی و تایید و ارسال کرد. این جلسه غیر حضوری برگزار شد.

۱- آقای دکتر جواد بهشتیان

۲- آقای دکترسعید بهزادی

۳- آقای دکترعلیرضا شریفی

۴-خانم دکترفرزانه نوروزی لرکی

۵-  آقای دکتر  علی زعیم باشی

۶- آقای دکتر  مصطفی بنی عرب

۷-  آقای دکتر مسعود علیمردانی

۸-  آقای دکتر مجتبی قربانی

۹- خانم دکتر فاطمه طبیب محمودی

۱۰ آقای دکتر مجید شاه قلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک