جلسه کمیسیون ماده یک در آبان تشکیل شد.

 کمیسیون ماده یک در  آبان ۹۹ پرونده های ارتقاء و تبدیل وضعیت زیر را بررسی و تایید و ارسال کرد :

۱- پرونده آقای دکتر علیرضا عصاره برای ارتقاءاز دانشیاری به استادی

۲- پرونده خانم دکتر نرگس یافتیان برای ارتقاء از استادیاری به دانشیاری

۳- پرونده آقای دکتر محمد عترت دوست برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

۴- پرونده آقای دکتر مصطفی ور مزیار برای تبدیل وضعیت ازرسمی آزمایشی به رسمی قطعی

همینطور پرونده های ترفیع سالانه ذیر بررسی و ارسال شد.

۱- خانم دکتر نرگس یافتیان

۲-ئآقای دکتر سینا رزاقی

۳-آقای دکتر نصور باقری